ساختمان

۱- نقشه کشی سازه
۲- نقشه کش کارگاهی سازه های فولادی
۳- نقشه بردار درجه ۱
۴- مسئول گروه خط کشی
۵- مسئول ذخیره سازی مصالح
۶- مسئول تأسیسات و تجهیزات کارگاهی
۷- مسئول اجرای سازه های فلزی
۸- مسئول اجرای سازه های بتنی
۹- مدیر پروژه
۱۰- مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه ۲
۱۱- مدیر دفتر فنی
۱۲- کارور گیرنده های GPS تک فرکانسه
۱۳- نیمرخ بردار عرضی
۱۴- متصدی متره و برآورد درجه ۱
۱۵- متصدی تعیین صورت وضعیت
۱۶- متصدی متره و برآورد درجه ۲
۱۷- کمک نقشه بردار درجه ۲
۱۸- طراح و آنالیز سازه با SAP
۱۹- طراح سیستم جمع آوری آبهای سطحی با نرم افزار STROM
۲۰- طراح اجزا سیستم آبرسانی با نرم افزار LOOP
۲۱- سرپرست اکیپ نقشه برداری
۲۲- تجلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS
۲۳- تحلیلگر و طراح سازه های بتنی و فلزی STAAD111
۲۴- تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe
۲۵- اپراتور دستگاه خط کش
۲۶- تحلیلگر سازه با نرم افزار Safe
۲۷- انجام متره و برآورد به کمک نرم افزار
۲۸- مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمان ها