مدیران شرکت

مدیر نظارت

مدیر نظارت

آقای مهندس بهزاد خسروی
تخصص: کارشناس عمران – عمران

مدیر مطالعات

مدیر مطالعات

خانم مهندس سمیه مستقیمی
تخصص: کارشناس ارشد عمران-مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

مدیر قراردادها و مناقصات

مدیر قراردادها و مناقصات

خانم دکتر نسیم زاده دباغ
تخصص: دکترای محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین

مدیر تضمین کیفیت

مدیر تضمین کیفیت

خانم مهندس مینا صادقی
تخصص: کارشناس ارشد صنایع

مدیر مالی

مدیر مالی

خانم مهندس صدیقه الهی فر
تخصص:کارشناس محیط زیست-حسابداری