پنام در معماری

پنام “ در معماری
عایق بندی ساختمان های سنتی
یکی از ویژگی های خانه های سنتی شیوه های پیشگیری از نفوذ گرما و سرما و آفتاب آزار دهنده به درون فضا و چگونگی عایق بندی آنها که به آن “ پنام “می گفتند.
“ پنام “عایق بندی ساختمان و مانع است ؛
“ پنام “ کاری در معماری دارای اهمیت فراوانی بوده است و دو روش ویژه در این باره آمده است.
الف ) دولایه کردن در عایق بندی ساختمان
ب) پیشگیری از تابش با عایق بندی ساختمان