ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دهمین کنفرانس ملی بتن ایران

پژوهش انجام شده توسط واحد مطالعات این مهندسین مشاور تحت عنوان ” بررسی فنی- اقتصادی به کارگیری انواع روسازی های بتنی در محوطه های صنعتی با توجه به افق بیست […]