مدیر نظارت

آقای مهندس بهزاد خسرویتخصص: کارشناس عمران – عمران

مدیر مطالعات

خانم مهندس سمیه مستقیمیتخصص: کارشناس ارشد عمران-مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

مدیر مالی

خانم مهندس صدیقه الهی فرتخصص:کارشناس محیط زیست-حسابداری